Category Archives: Prawo Karne

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym

Jednym z głównych celów polskiego prawa karnego jest dążenie do tego, aby interesy pokrzywdzonego były w postępowaniu karnym uwzględniane przy równoczesnym poszanowaniu jego godności. Osoby pokrzywdzone mają prawo do czynnego uczestniczenia w toczącym się w związku z popełnionym przestępstwem postępowaniu i powinny być świadome, iż przysługuje im szereg praw wynikających z ról, w jakich mogą…
Czytaj dalej

Kiedy mamy do czynienia z rozbojem?

Kiedy mamy do czynienia z rozbojem? Rozbój to jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu, określone w art. 280 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, jest to postać kradzieży: przy użyciu (lub groźbie jej użycia) przemocy wobec innej osoby  po doprowadzeniu innej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności Kodeks karny przewiduje również kwalifikowaną formę rozboju (art.…
Czytaj dalej

Konsekwencje nieświadomości bezprawności przestępstwa

Polskie prawo karne zawiera obszerny katalog przepisów regulujących kwestię wyłączenia karalności za popełnienie przestępstwa przy zaistnieniu określonych przesłanek. Należy pamiętać, że samo popełnienie przestępstwa nie uzasadnia od razu odpowiedzialności karnej z tego tytułu. Wynika to z faktu, że za przestępstwo na gruncie prawa karnego uważane są czyny zawinione i mające więcej niż znikomą szkodliwość społeczną. …
Czytaj dalej

Czym są przestępstwa seksualne i jakie grożą za nie kary

Przestępstwa dokonywane na tle seksualnym to sprawy niezwykle trudne dla ofiar, które muszą mierzyć się z poczuciem wstydu, upokorzenia, trudnej do zniesienia krzywdy, strachem, nieufnością. Częstym skutkiem przestępstw seksualnych jest również wiktymizacja wtórna ofiar, kiedy nie spotykają się one z empatią i zrozumieniem ze strony otoczenia, zwłaszcza osób bliskich i organów ścigania.  Ważne jest, aby…
Czytaj dalej